• เลือกภาษา:
  • ภาษาไทย
  • English
  • русский

วีซ่านักเรียน

รายละเอียดสำหรับวีซ่านักเรียน

  • อายุตั้งแต่12-99 ปี
  • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้า 1ชุด
  • รูปถ่ายขนาดเท่ารูปถ่ายในหนังสือเดินทางเล่มจริงจำนวน 12 รูป

ขั้นตอนต่างๆ

นำเอกสารที่กล่าวมาด้านบนมาและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่โรงเรียนและชำระค่าธรรมเนียม 50% จากนั้นเราจะจัดเตรียมเอกสารและนำส่งไปยังสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากนั้นเมื่อเราได้รับเอกสารกลับคืนมา เราจะเตรียมเอกสารให้คุณนำออกไปที่สถานทูตไทยซึ่งอยู่นอกประเทศไทยตัวอย่างเช่นที่ปีนังประเทศมาเลเซีย คุณจะได้รับการลงตราวีซ่าเป็นชนิด “ED”

ตอนที่คุณได้รับเอกสารจากเราคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับโรงเรียนในส่วนที่เหลืออีก 50% เมื่อคุณกลับสู่ประเทศไทยพร้อมกับ “ED” วีซ่า จากนั้นโปรดนำหนังสือเดินทางของท่านมาให้เราถ่ายสำเนาวีซ่าของท่านด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับใช้ต่ออายุวีซ่าของท่านออกไปอีก 9 เดือน ณ. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากวันที่วีซ่าของท่านครบกำหนดอายุ 3 เดือน

เมื่อคุณได้รับวีซ่านักเรียนแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยเพื่อต่ออายุวีซ่าอีก ตราบเท่าที่คุณยังคงเป็นนักเรียน ซึ่งสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนได้อีก 10 ปี หรือมากกว่า โดยคุณเพียงแค่ไปรายงานตัวทุกๆ 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นนั้นๆ เราจะเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุหลังจากวีซ่าของคุณครบกำหนด 3 เดือน

กรณีที่คุณต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวบางอย่าง คุณจำเป็นต้องกรอกเอกสารขออนุญาตที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีก หากไม่ได้ขออนุญาตก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่านักเรียนของท่านจะถูกยกเลิก ณ. วันที่ท่านเดินทางออกนอกประเทศไทย

© Copyright , Oriental Bamboo Language School all right reserved, Powered by Guide Vision, Phuket